บูรณาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัยอายุ3-5ปี

Document type: NSC Document
Collection: Learning Tool Software : Undergraduate and Graduate Level
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
FullReport.pdf Full Report application/pdf 16.50MB 0
Click to show the corresponding preview Poster01.jpg Poster image/jpeg 2.69MB 0

Title บูรณาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัยอายุ3-5ปี
Alternative Title The Deverlopment of cal foe pre-school (3-5 years old)
Creator(s) ละอองดาว สาวิสทธิ์
Subject Learning Tool Software
Keyword(s) การเรียนการสอน
นักเรียน
บูรณาการ
ปฐมวัย
สื่อการสอน
education
student
integrated
early childhood
motion
Description โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมฝึกความพร้อมด้านสติปัญญา ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 3-5 ปี การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครั้งนี้เป็นการพัฒนาในแบบสื่อผสมมีทั้งหมด 5 หน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้หน่วยการเรียนที่พัฒนาขึ้นยังสร้างความบันเทิงแก่ผู้เล่นได้ ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมได้ใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาได้แก่ Macromedia Flash Profession 8, Adobe Photoshop CS2 มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บูรณาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัย อายุ 3 –5ปี พบว่าสามารถทำงานได้ผลตามความต้องการ และเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับกลุ่มเป้าหมายได้ดี โดยมีผลจากการประเมินแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญภาพรวมอยู่ในระดับ 4.42 อยู่ในเกณฑ์ดี ผู้สอนภาพรวมอยู่ในระดับ 4.29 อยู่ในเกณฑ์ดี
the project competes to develop the computer program , are to develop the training of activities in wisdom by computer for the students (3-5 years old). The development of CAI is combination media that contains 5 items of learning. Moreover, the item that is improved can give the entertainment to the learners. The soft-wares that are used to develop this program are Macromedia Flash Professor 8, Adobe Photoshop CS2 to be the development tools. The result of this project is satisfied and work well. It can be applied for the target group. There is a result of the expert that assess this project at the level 4.42 (Quite well), teacher is at the level 4.29 (Quite well)
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Editor/Contributor ธีรพงษ์ สังข์ศรี
Date 2010
Identifier 12P12I323
Language Thai
Place of Publication นครราชสีมา
 
Created: Thu, 15 Jul 2010, 21:20:35 ICT by saran dianprapai  -  Detailed History