ระบบเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป

Document type: NSC Document
Collection: Application Software : Primary and Secondary Students Level
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
FullReport.pdf Full Report application/pdf 14.87MB 0
Click to show the corresponding preview Poster01.jpg Poster image/jpeg 2.84MB 0

Title ระบบเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป
Alternative Title School web maker
Creator(s) จักรพัชร์ ศีละสะนา
กิตติภัทท์ คุ้นเคยค้า
วีระพล พฤกษานนทชัย
Subject Application Software
Keyword(s) ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป
เว็บไซต์โรงเรียน
เว็บไซต์
อินเตอร์เน็ต
การสื่อสาร
Instant Website
school website
website
internet
communication
Description ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับโรงเรียนถือเป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับโรงเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีความสำคัญมากในปัจจุบัน และมีผู้ใช้อย่างแพร่หลาย เพราะมีความรวดเร็วและสะดวกสบาย ในขณะเดียวกันการสื่อสารผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตก็มีผู้ใช้และแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้อินเตอร์เน็ตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของคนทั่วโลก คณะผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับโรงเรียน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับโรงเรียนและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ นอกจากนั้นยังช่วยลดเวลาในการจัดทำเว็บไซต์อีกด้วย เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนนั้นควรจะมีระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ ทั้งระบบ E-Learning, ระบบตรวจสอบผลการเรียน และระบบอื่นๆ จึงทำให้การสร้างเว็บไซต์ของโรงเรียนที่มีระบบต่างๆครบถ้วนเป็นไปได้ยาก การใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับโรงเรียนจึงทำให้เว็บไซต์ของโรงเรียนมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ใช้งานได้ง่าย และประหยัดเวลาในการจัดทำเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ
School Instant Website is a very useful system for school because internet is very important now a day. There are a lot of people using internet because it provides convenience and facilities. Moreover people increasing using internet more and more, so internet is the center of people all over the world The committees have an idea to improve the school website for our school in order to increase the convenience to our school and reduce. The expend in producing the website In addition, it will save time for creating the website. Since our school should have the information system in both E-learning and score result checking systems, we need to create our website to be standard, comfortable and time-saving. Our website will be efficient in the coming future.
Publisher โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
Editor/Contributor วิรัตน์ บุญคล่ำ
Date 2010
Identifier 12P23C021
Language Thai
Place of Publication กรุงเทพมหานคร
 
Created: Thu, 15 Jul 2010, 22:40:55 ICT by saran dianprapai  -  Detailed History