ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงโคนมแบบปิดด้วยเทคโนโลยี RFID

Document type: NSC Document
Collection: RFID Application for Industry : Special Topics
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
FullReport.pdf Full Report application/pdf 17.37MB 0
Click to show the corresponding preview Poster01.jpg Poster image/jpeg 2.23MB 0

Title ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงโคนมแบบปิดด้วยเทคโนโลยี RFID
Alternative Title Management dairy cattle-rearing farms close systems using RFID technology
Creator(s) บัญชา วรรณโสภา
อิศรา บุญยะมูล
Subject RFID Application for Industry
Keyword(s) ฟาร์ม
อาร์เอฟไอดี
โคนม
แจ้งเตือน
บันทึก
farm
RFID
Dairy cow
alert
record
Description “ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงโคนมแบบปิดด้วย RFID” เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการฟาร์มเลี้ยงโคนมแบบปิด โดยระบบสามารถบันทึกข้อมูลของโคแต่ละตัว เช่นบันทึกประวัติสัตว์ บันทึกปริมาณการให้นมแต่ละตัวรายวัน บันทึกการผสมเทียม บันทึกการรักษาโรค บันทึกการฉีดวัคซีน บันทึกการชั่งน้ำหนัก สามารถแสดงข้อมูลของโคแต่ละตัว เช่นข้อมูลประวัติสัตว์ ข้อมูลประวัติการชั่งน้ำหนัก ข้อมูลการคลอด ข้อมูลการผสมเทียม ข้อมูลปริมาณการให้นม ข้อมูลประวัติการรักษาโรค ข้อมูลพฤติกรรมรายสัปดาห์ สามารถแสดงสูตรอาหารของโคแต่ละตัว สามารถแสดงความเสี่ยงในการเป็นโรคเบื้องต้นของโคแต่ละตัว สามารถแสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทำฟาร์มเลี้ยงโคนมแบบปิด สามารถตรวจสอบพันธุกรรมของโคแต่ละตัว อีกทั้งระบบสามารทำการแจ้งเตือนให้ทราบว่าขณะนี้มีโคตัวใดบ้างที่ถึงเวลาในการทำกิจกรรมทางด้านสุขภาพต่างๆ เช่น การเตือนโคที่ใกล้คลอด การเตือนโคที่ต้องผสมเทียม การเตือนโคที่ต้องชั่งน้ำหนัก การเตือนโคที่ต้องตรวจโรค การเตือนโคที่ฉีดวัคซีน การเตือนโคที่ต้องหยุดรีดนม รายการเตือนโคที่ต้องหยุดนม เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทราบได้ว่าขณะนี้มีโคตัวใดที่ถึงเวลาในการทำกิจกรมทางด้านสุขภาพบ้าง จะทำให้โคแต่ละตัวได้ทำกิจกรรมทันเวลา ส่งผลโคมีสุขภาพดี และสามารถให้นมที่มีคุณภาพและปริมาณมาก ทำให้ผู้ประกอบการเกิดผลกำไรมากยิ่งขึ้น
Closed-system Dairy Farm Management System using RFID is able to arrange daily activities in a farm. For example, keeping records of cows individual information, daily-given milk, breeding, medical data, daily-recorded weight, including its behavior observed in each day. According to such information, the system can suggest particular food ingredient for each cow, risk percentage in getting illness, budget calculation, and gene validation. Moreover, the system provides warning messages such as schedule for birth giving, breeding, checking weight, having vaccine, milking halt, etc. Closed-system Dairy Farm Management System using RFID aims to help farmers to manage daily activities smoothly and get more benefit from high quality and quantity milk.
Publisher มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Editor/Contributor วิชิต สมบัติ
Date 2010
Identifier 12P33I236
Language Thai
Place of Publication อุบลราชธานี
 
Created: Fri, 16 Jul 2010, 06:27:43 ICT by saran dianprapai  -  Detailed History