การแบ่งเซลล์

Document type: NSC Document
Collection: Content for Learning Management System : Teacher Level
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
FullReport.pdf FullReport application/pdf 0

Title การแบ่งเซลล์
Alternative Title Cell Division
Creator(s) พัชรา พงศ์มานะวุฒิ
Subject Content for Learning Management System
Keyword(s) การแบ่งเซลล์
โต้ตอบกับผู้เรียน
สื่อประสม
แอนิเมชัน
ห้องปฏิบัติการ
Cell Division
Interactive
multimedia
animation
laboratory
Description บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแบ่งเซลล์ ใช้โปรแกรม Learnsquare เป็นโปรแกรมในการจัดการระบบการเรียนการสอน ใช้โปรแกรม Appserv จาลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องให้บริการ(Server) โดยสร้างเนื้อหาบทเรียนจาก โปรแกรม Macromedia Flash CS3 ประกอบด้วยเนื้อหา และมีการใช้ภาพเพื่อเป็นสื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น และมีการจาลองสถานการณ์แบบสื่อประสมเป็นตัวอย่างประกอบ ในบทเรียน แทนภาพนิ่ง มีกิจกรรม แบบทดสอบ และมีการเก็บคะแนน มีระบบ log-in ของผู้ใช้ โดยเน้นเนื้อหาที่เป็นลักษณะสื่อประสม และมีกิจกรรมที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียน( Interactive ) งานทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนเนื้อหาโดยเนื้อหาทั้งหมดแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ การแบ่งเซลล์ การแบ่งเซลล์ในโพรคาริโอต การแบ่งเซลล์ในยูคาริโอต กระบวนการแบ่งเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส และ การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส ในส่วนแบบฝึกหัด จะประกอบด้วยแบบทดสอบทั้งหมด 15 ข้อ และสามารถประเมินผลได้ ส่วนกิจกรรม จะประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ ปฏิบัติการการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส ซึ่งเป็นการจาลองห้องปฏิบัติการเสมือนจริง แอนิเมชันการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส แอนิเมชันการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส และกิจกรรมวัฏจักรเซลล์ ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลิน
This project is multimedia that helps the learner to improve the quality of learning in biology classroom. It includes motivating students increasing student achievement and interaction with subject matter. It makes concept easier to understand including with contents that is presented in motion picture with sound interaction activities and tests. The learner can use in classroom. The content has 6 topics cell division cell division in Prokaryote cell division in Eukaryote cell division process mitosis and meiosis. The activity consist of mitosis laboratory mitosis animation and meiosis animation.
Publisher โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
Date 2009
Identifier 11P41S111
Language Thai
Place of Publication ตรัง
 
Created: Tue, 23 Aug 2011, 20:24:08 ICT by saran dianprapai  -  Detailed History