สื่อการเรียนอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สมาธิสั้

Document type: NSC Document
Collection: Content for Learning Management System : Teacher Level
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
FullReport.pdf FullReport application/pdf 7.28MB 0
Poster01.jpg Poster image/jpeg 145.23KB 0

Title สื่อการเรียนอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สมาธิสั้น และออทิซึม
Alternative Title Smart E-Learning for Students with Learning Disability Attention Deficit Hyperactivity Disorders and Autism
Creator(s) บัณฑิตา สิวาพร
Subject Content for Learning Management System
Keyword(s) ปัญญาประดิษฐ์
อีเลิร์นนิ่ง
ความบกพร่องในการเรียนรู้
สมาธิสั้น
ออทิซึม
Artificial intelligent
E-learning
LD
ADHD
Autism
Description เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนักเรียนที่มีพฤติกรรมบกพร่องทางการเรียนรู้ ภาวะสมาธิสั้น และออทิสซึมจะส่งผลต่อพัฒนาการทางการเรียนรู้ ดังนั้นการพัฒนาวิธีการสอนแก่นักเรียนกลุ่มนี้ให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นงานที่ท้าทายอย่างมาก โดยงานวิจัยชิ้นนี้สร้างระบบอีเลิร์นนิ่งแบบใหม่ที่สามารถเลือกข้อสอบ ที่ไม่เหมือนกันให้ผู้ทดสอบแต่ละคน โดยข้อสอบที่ถูกเลือกจะขึ้นอยู่ระดับความสามารถของ ผู้ทำแบบทดสอบ งานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีผสมผสานระหว่าง IRT และระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยมีอินพุท 3 อย่าง ได้แก่ คำตอบของนักเรียน ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ และระดับความสามารถของเด็ก เอาท์พุทคือกลุ่มระดับความยากง่ายของแบบทดสอบและระดับความสามารถของนักเรียนที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้ SANFIS ในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างอินพุทและเอาท์พุทดังกล่าว ผลลัพธ์ที่ได้ แสดงให้เห็นว่า ANFIS ให้ค่าความถูกต้อง 94.59 % และค่าคาดเคลื่อนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.65e-05 และระบบ Smart E-learning ช่วยทำให้คะแนนการทดสอบของเด็กนักเรียนมีค่าสูงขึ้น โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
In fact it has been known that the student with learning disabilities ADHD and autism will affect his learning evaluation. Therefore the developing method that approved for this student’s performance is a very challenge task. This research creates a new E-learning that is selecting the best items for different individuals. The selected item depends on the examinees’ ability level. The combination of IRT method and artificial intelligence are used in this paper. It has 3 inputs that are Item Response Item difficulty and Examinee ability. Output is the similar class of Item difficultly and Examinee ability level. The SANFIS is used to learn the relationship between inputs and output. The results show that the accuracy of the ANFIS is 94.59% and mean square error equal to 1.65e-05. Smart E-learning can increase children's scores and there are more 60 percent at 0.01 significant levels.
Publisher โรงเรียนมารีย์วิทยา
Editor/Contributor สุวัจชัย กมลสันติโรจน์
Date 2011
Identifier 13P41I024
Language Thai
Place of Publication นครราชสีมา
 
Created: Tue, 23 Aug 2011, 20:34:04 ICT by saran dianprapai  -  Detailed History