สื่อการเรียนการสอนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Document type: NSC Document
Collection: Learning Tool Software : Undergraduate and Graduate Level
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
FullReport.pdf FullReport application/pdf 3.61MB 0
Poster01.jpg Poster image/jpeg 130.68KB 0
Proposal.pdf Proposal application/pdf 1.19MB 0

Title สื่อการเรียนการสอนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Creator(s) ภานุมาส ไชยศล
นิธิ สมพงศ์
อุดมศักดิ์ หมื่นจำเริญ
Subject Learning Tool Software
Keyword(s) สื่อการเรียนการสอน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มัลติมิเดีย
โปรโตคอล
Instructional Media
Computer Network
Multimedia
Protocol
Description สื่อการเรียนการสอนถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะสามารถช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น ไม่ว่าจะนำมาใช้ในด้านของการทำงานหรือการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทางคณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา โดยสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อ Multimedia เต็มรูปแบบได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกับการได้รับความรู้สื่อการเรียนการสอนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ประกอบด้วยเนื้อหาของบทเรียนในเรื่อง สื่อกลางในการส่งข้อมูล ลักษณะและรูปแบบในการเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบเครือข่ายท้องถิ่น OSI Model และ โปรโตคอล TCP/IP อย่างครบถ้วน โดยมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และมีแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ผู้จัดทำหวังว่าผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
The Instructional Media Computer Network is important since it has ability to contribute a learner’s understanding. We have developed software on the computer network and it can be used for the employees or applied as a part of daily life. A beginner can increase his computer network skill while enjoying this multimedia program; therefore the software is called for anywhere-anytime learning.The contents in this Instructional Media Computer Network consist of Transmission Medium Network Topology LAN (Local Area Network) OSI Model and TCP/IP Protocol. The subjects are useful and uncomplicated. Furthermore the tests are included for learner assessment. We sincerely hope that those who are interested in computer network skill find this software is worthwhile and applicable to corporate use.
Publisher มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Editor/Contributor ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล
Date 2011
Identifier 13P12S004
Language Thai
Place of Publication สงขลา
 
Created: Tue, 23 Aug 2011, 20:36:52 ICT by saran dianprapai  -  Detailed History