เกมกลองประลองฝีมือ

Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
FullReport.pdf FullReport application/pdf 2.86MB 0
Poster01.jpg Poster image/jpeg 175.33KB 0
Proposal.pdf Proposal application/pdf 210.35KB 0

Title เกมกลองประลองฝีมือ
Alternative Title DrumFreaks
Creator(s) ณัฐวุฒิ ยิ้มเจริญ
ทัตตธน เมตตพันธุ์
นุชนาถ กาญจนภาชน์
Subject Game and Entertainment Software
Keyword(s) กลอง
แผ่นกลองไฟฟ้า
ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์
สัญญาณดิจิตอล
Drum
The drum sheet
Input device
Software
digital signal
Description โครงการนี้นำเสนอการพัฒนาเกมกลองประลองฝีมือ โดยระบบของเกมจะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในส่วนของฮาร์ดแวร์ คือแผ่นกลองไฟฟ้า ที่ดัดแปลงจากแผนวงจรของคีย์บอร์ด เมื่อผู้เล่นตีที่แผ่นกลองไฟฟ้า ตัวแปลงสัญญาณจะทำการแปลงค่าที่ได้เป็นสัญญาณดิจิตอล แล้วส่งให้กับซอฟต์แวร์ ผ่านทางพอร์ต USB ในส่วนของซอฟต์แวร์ คือ ซอฟต์แวร์เกมกลองประลองฝีมือ และซอฟต์แวร์จำลองเสียงกลอง จะใช้ภาษาจาวาในการพัฒนาเกม โดยทั้งสองซอฟต์แวร์นั้นจะแยกการทำงานออกจากกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งตัวเกมกลองประลองฝีมือ ผู้เล่นจะต้องตีแผ่นกลองไฟฟ้าตามโน้ตกลองของเพลง ถ้าผู้เล่นตีถูกตำแหน่งจะได้รับคะแนน ในระหว่างการเล่นผู้เล่นจะได้?รับความสนุกสนานจากเกมและเสียงดนตรีประกอบ อีกทั้งผู้เล่นยังสามารถใช้บันทึกการตีกลองแล้วแปลงเป็นโน้ตกลองได้อีกด้วย และในส่วนของ ซอฟต์แวร์จำลองเสียงกลองนั้นเป็น ซอฟต์แวร์ที่จำลองเสียงกลองจากการตีแผ่นกลองไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เล่นใช้ แผ่นกลองไฟฟ้าตีแทนกลองจริงได้
The project proposes java development game “DrumFreaks”. That consists of input device and software. The input device (The drum sheet) which is modified from the keyboard circuit is use to converted the analog signal to digital signal and sent to the software via the USB port when the players hit the drum. The software are developed by Java consist of the skills contest game software and the drum simulation software which work separately from each other completely. In the skill contest game the players must hit the Drum following the sheet music to earn the score and enjoy the music during the game-play. In addition players can also use the game to record drum notation. The Simulation software is the software to simulates the sound of beating drums from Drum sheet so that players can use the drum sheet instead of real drums.
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Editor/Contributor มารอง ผดุงสิทธิ์
Date 2011
Identifier 13P11C070
Language Thai
Place of Publication กรุงเทพฯ
 
Created: Tue, 23 Aug 2011, 20:40:47 ICT by saran dianprapai  -  Detailed History