ระบบบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์สัจจะหมู่บ้าน

Document type: NSC Document
Collection: Application Software : Primary and Secondary Students Level
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
FullReport.pdf FullReport application/pdf 0
Poster01.jpg Poster image/jpeg 175.33KB 0
Proposal.pdf Proposal application/pdf 1.91MB 0

Title ระบบบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์สัจจะหมู่บ้าน
Alternative Title Village Saving Management System
Creator(s) วิลันดา ฤทธิศร
สุชาดา เหิกขุนทด
หนึ่งฤทัย ผารา
Subject Application Software
Keyword(s) ออมทรัพย์
ปุ๋ย
เงิน
ระบบบริหารจัดการ
สมาชิก
Saving
Fertilizer
Money
Management system
Member
Description การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์สัจจะ เป็นรูปแบบที่ให้ชาวบ้านนำเงินมากฝากไว้กับกลุ่มออมทรัพย์ในจำนวนที่ไม่มากนัก สามารถขอกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ฯได้ หรือบางรายก็สามารถกู้เงินในรูปแบบของปุ๋ยเพื่อนำไปใช้ในการเกษตรก็ได้ กล่าวคือไม่รับเป็นเงินแต่ขอรับเป็นปุ๋ยในราคาที่เท่ากับเงินที่ขอกู้ โดยจะกำหนดให้ทุกวันที่ 5 ของแต่ละเดือน เป็นวันที่กลุ่มออมทรัพย์ฯ เปิดทำการ ซึ่งในวันนั้นจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น สมาชิกสามารถนำเงินมาฝากกับกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้ สามารถยื่นขอกู้เงิน ยื่นขอซื้อปุ๋ยจากกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้ และจะมีการคิดดอกเบี้ยและปันผลให้กับสมาชิกที่ฝากเงินกับกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทุก ๆ ปี ซึ่งในระบบการจัดการดังกล่าวนั้นกลุ่มออมทรัพย์ฯ หรือกองทุนออมทรัพย์ส่วนใหญ่จะยังรูปแบบของการจัดการด้วยมือ ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ทั้งในรูปแบบของค่าจ้างคนเพื่อมาทำงาน สิ้นเปลืองกระดาษ การบริหารจัดการทำได้ช้า ดังนั้น หากมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเข้ามาช่วยบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์สัจจะสำหรับหมู่บ้านก็จะทำให้งานด้านนี้สะดวกมากขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ที่ทำหน้าที่บริหารกลุ่มออมทรัพย์สัจจะหมู่บ้านได้อย่างมาก สามารถอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มสมาชิกได้เป็นอย่างดี ระบบบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์สัจจะหมู่บ้าน จึงเป็นซอฟต์แวร์ที่จะตอบสนองความต้องของกลุ่มออมทรัพย์สัจจะหมู่บ้าน ในการที่จะบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์สัจจะฯ ในรูปแบบการรับฝากเงิน การกู้เงิน การซื้อปุ๋ย การปันผล การปรับยอดบัญชี และรายงานต่าง ๆ ระบบบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์สัจจะหมู่บ้าน เป็นซอฟต์แวร์ที่จะให้การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ในระดับหมู่บ้านที่มีสมาชิกไม่เกิน 1000 คน เป็นระบบที่รองรับการฝากเงินของสมาชิก การถอนเงิน (ตามเงื่อนไขที่กลุ่มฯ ตั้งขึ้น) การขอกู้เงินสด การขอกู้เงินซื้อปุ๋ย การจ่ายเงินกู้ การจ่ายเงินค่าปุ๋ย การคิดเงินปันผลประจำปีให้กับสมาชิก นอกจากนี้ยังรวมเอาระบบการซื้อปุ๋ยจากร้านค้าเข้ามาเก็บในสต็อก การตัดยอดปุ๋ยอัตโนมัติ ระบบรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานสรุปยอดเงินฝาก รายงานสรุปยอดเงินกู้ การรับชำระเงินกู้ เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกลุ่มออมทรัพย์ฯ จะเปิดทำการเดือนละ 1 ครั้ง คือในวันที่ 5 ของทุกเดือน
Publisher โรงเรียนสูงเนิน
Editor/Contributor อิราวรรส พูนผล
Date 2009
Identifier 11P23I388
Language Thai
Place of Publication นครราชสีมา
 
Created: Tue, 23 Aug 2011, 20:40:59 ICT by saran dianprapai  -  Detailed History