พจนานุกรมภาษาไทยสั่งด้วยเสียงเพื่อผู้พิการ Thai Talking Dictionary for Cripple

สุขสันต์ อินจงล้าน and อังสุมารินทร์ ชาวสวน ( )พจนานุกรมภาษาไทยสั่งด้วยเสียงเพื่อผู้พิการ Thai Talking Dictionary for Cripple.

Document type: Generic Document
Collection: Software for the Disabled : Undergraduate and Graduate Level
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
Abstract.pdf Abstract.pdf application/pdf 55.68KB 0
FullReport.pdf FullReport.pdf application/pdf 3.24MB 0
Proposal.pdf Proposal.pdf application/pdf 339.58KB 0
dc.xml dc.xml Click to show the corresponding preview/stream text/plain; charset=utf-8 7.39KB 0
Click to show the corresponding preview screenshot.jpg A File Attachment Datastream image/jpeg 54.90KB 0

Title พจนานุกรมภาษาไทยสั่งด้วยเสียงเพื่อผู้พิการ Thai Talking Dictionary for Cripple
Abstract/Summary การศึกษาโครงการนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทยเพื่อผู้พิการ  ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์สำหรับการใช้งานด้านการค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษา ไทย  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตา  และบุคคลปกติที่ต้องการความสะดวกสบายในการค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษาไทย
โปรแกรม พจนานุกรมภาษาไทยสั่งด้วยเสียงเพื่อผู้พิการมีหลักการทำงานโดย จะทำการรับข้อมูลจากผู้ใช้  2  ทาง คือ รับทางแป้นพิมพ์และทางไมโครโฟน  โดยผู้ใช้จะทำการป้อนคำศัพท์เป็นภาษาไทย  ในขณะที่ทำการป้อน โปรแกรมจะมีเสียงทวนคำศัพท์ที่ป้อนให้ผู้ใช้ฟัง  เมื่อผู้ใช้ทำการป้อนเสร็จก็ทำการค้นหา โดยการกดปุ่ม Enter หรือ ออกคำสั่งว่า “ค้นหา หรือ หาความหมาย” โปรแกรมก็จะแสดงผลการค้นหาออกทางหน้าจอเป็นข้อความ ภาพและทางเสียง   ถ้าไม่พบคำศัพท์โปรแกรมจะให้ทำการป้อนใหม่ ถ้าเป็นการป้อนผ่านทางไมโครโฟน จะเรียนใช้การทำงาน Speech Recognition ทำการเปรียบเทียบคำศัพท์ที่ได้จาก Speech Recognition กับเอกสาร XML ที่มีอยู่
ส่งคำศัพท์ที่ได้จากการ เปรียบเทียบ  มาทำการค้นหาจากฐานข้อมูลคำศัพท์ส่งความหมายที่ได้เพื่อกลับไปแสดงความหมาย ความหมายที่เป็นข้อความจะทำการเปลี่ยนเป็นเสียงโดย Text to Speech (TTS) ทำการแสดงความหมายเป็นการ์ตูน ประโยคข้อความและเสียงจากการอ่านข้อความภาษาไทยจาก PPA Tatip นั่นเอง
โปรแกรม พจนานุกรมภาษาไทยสั่งด้วยเสียงเพื่อผู้พิการจะสามารถมารถทำงานได้ดีมากใน สถานที่ไม่มีเสียงมารบกวนและออกเสี่ยงสั่งที่ถูกต้องชัดเจน ผู้พัฒนาใช้  Microsoft Visual Basic 2005 โดยทำงานร่วมกับ Microsoft Speech SDK 5.1 เป็นส่วนที่จัดการเกี่ยวกับเสียง โดยมี PPA Tatip เป็นตัวอ่านออกเสียงภาษาไทย และในส่วนของฐานข้อมูลใช้ SQL Server 2005 เป็นตัวจัดการข้อมูล โดยโปรแกรมของเราสามารถทำงานได้จริงง่ายต่อการใช้งานเพื่อให้ผู้พิการใช้งาน ได้ด้านการค้นหาความหมายคำศัพท์ที่ต้องการหาได้เหมือนคนปกติ

Project student side computer education , there is the objective for develop Thai Talking Dictionary for  Cripple  which  be applied program for side seeking meaning usability of Thai vocabulary , for offer the convenience give with person crippled sight way , and usual person that want the easiness in meaning seeking of Thai vocabulary .
Thai Talking Dictionary for  Cripple have the principle works by , will do taking data from 2 way users , be , take keyboard way and microphone way , by the user will do feeding vocabulary is Thai, while , do feeding , a program has will a voice to repeat one's word the vocabulary that feeds to give the user listens , when , the user does feeding finished , do the seeking.
Thai Talking Dictionary for  Cripple orders with the sound for will person crippled can come to a car works very well in the place has no obstruction land sound whirls and go out to risk order that is correct distinct , the developer uses , Microsoft Visual Basic 2005 , by work cooperate , Microsoft Speech SDK 5.1 , be the part that manage in the sound , by have , PPA Tatip , be formed read aloud Thai , and in the part of the database uses , SQL Server 2005 , be formed manage the data , by our program can work easy effectively build [ wasp ] the usability for , person crippled usable get seeking meaning vocabulary side that want to get is like usual person.
Keyword(s) Text To Speech
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Research Fields, Courses and Disciplines G1
Author(s) สุขสันต์ อินจงล้าน
อังสุมารินทร์ ชาวสวน
Editor(s) มะลิวรรณ ระหูภา
 
Created: Mon, 07 Sep 2009, 13:44:49 ICT by Administrator  -  Detailed History