เวตบุ๊ค โมบาย

Document type: NSC Document
Collection: Mobile Application : Special Topics
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
FullReport.pdf FullReport application/pdf 0
Poster01.jpg Poster image/jpeg 122.58KB 0

Title เวตบุ๊ค โมบาย
Alternative Title WEIGHTBOOK MOBILE
Creator(s) นรินทร์ จันทรประภา
Subject Mobile Application
Keyword(s) ลดน้าหนัก
ลดความอ้วน
คานวณแคลอรี
สุขภาพ
อาหาร
Mobile Application
Android
Social Network
Recommendation System
Location-base
Description วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ คือ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสาหรับช่วยเหลือผู้ที่กาลังต้องการลดน้าหนัก หรือผู้ที่อยากให้รูปร่างดีอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้พกพาไปไหนได้ง่าย สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม ซึ่งหลักการทางานของโปรแกรม จะเป็นการคานวณแคลอรีของอาหาร และกิจกรรมที่ทา โดยการคานวณใช้อ้างอิงจากฐานข้อมูลรายการแคลอรีที่มี เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้สามารถประมาณแคลอรีในการลดน้าหนักได้ และนอกจากนี้โปรแกรมยังมีความสามารถในการแนะนาการออกกาลังกาย หรือแนะนาการลดน้าหนักโดยพิจารณาจากข้อมูลของผู้ใช้ท่านอื่นที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยการแนะนาจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือการแนะนาโดยใช้หลักการของ Recommendation System คานวณว่าผู้ใช้น่าจะชื่นชอบรายการใดมากที่สุด อีกประเภทคือการแนะนาแบบ Location-base คือแสดงรายการที่น่าสนใจในบริเวณรอบๆจุดที่ผู้ใช้อยู่ และคานวณระยะทางที่จะไปยังจุดนั้นนอกจากนี้แล้วยังมีความสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ผ่านทางระบบข้อความ (Private Message) เช่นข้อมูลการออกกาลังกาย ฯลฯ ได้อีกด้วย
The objective of this project is to develop a mobile application for those who want to control the diet as well as the exercising.As the outcome is a mobile application its main advantageous is themobility i.e. the user can use the application on his/her mobiledevice at anywhere.The application can calculate the calorie intake as well as the burntcalorie from the exercising such calculation is based on thepre-entrieddatabase.Also the application can recommend the diet and the exercising on twomodes i.e. similarity-based recommendation and the location-basedrecommendation.On the similarity-based recommendation the user will be recommendedbased on his/her interest given the other similar users' interest.While the location-based recommendation will give the details of thediet and the exercising on the nearby location given the currentlocation of the user.Aside from the mentioned features the users of the application cancommunicate or exchange activity details with each other using theprivate message.
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Editor/Contributor จักรพงศ์ นาทวิชัย
Date 2011
Identifier 13P32N003
Language Thai
Place of Publication ชียงใหม่
 
Created: Tue, 23 Aug 2011, 20:44:34 ICT by saran dianprapai  -  Detailed History