ระบบวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นสำหรับโรงแรม

Document type: NSC Document
Collection: Thai Language Processing Software Contest : Special Topics
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
FullReport.pdf FullReport application/pdf 0
Poster01.jpg Poster image/jpeg 140.79KB 0

Title ระบบวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นสำหรับโรงแรม
Alternative Title Opinion Mining System on Hotel Reviews
Creator(s) วรัญญา วรรณศรี
Subject RFID Application for Industry
Keyword(s) เทคโนโลยีเหมืองข้อความแสดงความคิดเห็น
การวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็น
ข้อความแสดงความคิดเห็นภาษาไทย
การสืบค้นข้อมูล
ทัศนะคติ
Opinion mining
Sentiment analysis
Thai language
Retrieval
Attitude
Description เทคโนโลยีเหมืองข้อความแสดงความคิดเห็นเป็นเทคโนโลยีที่ผสานเทคนิคของการสืบค้นข้อมูลเข้ากับการประมวลผลทางภาษา โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนต่อไป จึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือการให้บริการ และทางผู้พัฒนาได้เล็งเห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีที่พักมากมายสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว การนำข้อความที่อยู่ในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาธรรมชาติของผู้ที่เคยพักในโรงแรมต่างๆมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยหลักการการวิเคราะห์และสรุปผลจากข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงแรมในระดับคุณลักษณะ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ต้องการเลือกพักโรงแรมที่ตรงกับความต้องการ สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และไม่ต้องเสียเวลาไปกับการอ่านข้อความแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ดังนั้น ระบบนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงแรม โดยระบบจะรับข้อความแสดงความคิดเห็นภาษาไทย มาวิเคราะห์แล้วระบุว่าข้อความแสดงความคิดเห็นนั้น แสดงทัศนคติต่อคุณลักษณะใดของโรงแรม จากนั้นจะระบุว่าข้อความแสดงความคิดเห็นนั้น มีขั้วความคิดเห็นเป็นบวก เป็นลบ หรือเป็นกลาง แล้วนำข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงแรมมาสรุปในเชิงสถิติและแสดงผลในรูปแบบกราฟิก
Thailand is famous tourism country where has a large number of hotels and resorts to support many tourists. If tourist’s opinions were analyzed by some techniques which determine their opinions from text written in natural language and summarize the viewpoint of their opinions Tourists who want to book hotel or resort for their holiday might make their decision easier when they view those summarized opinions. Opinion mining or Sentiment analysis is the technique that applies text mining technique on human opinion written in natural language. “Opinion Mining System on Hotel Reviews” uses the opinion mining technique with information visualization to create summarized opinion in graphic view. First the system receives input which is tourist’s opinion that is written in Thai language. Then the opinion will be analyzed by “Feature-based sentiment analysis and summarization” method. The result of this process is the summarized opinion that opinion segments were determined feature and polarity. Finally summarized opinion was converted to graphic view.
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Editor/Contributor เด่นดวง ประดับสุวรรณ
Date 2011
Identifier 13P33C001
Language Thai
Place of Publication กรุงเทพฯ
 
Created: Tue, 23 Aug 2011, 20:54:03 ICT by saran dianprapai  -  Detailed History