การปลูกถั่วเขียว

(2011-09-27 )การปลูกถั่วเขียว.

Document type: Generic Document
Collection: Occupation - การงานอาชีพ
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
n20070427MOE901164_scrom.zip A File Attachment Datastream Click to show the corresponding preview/stream application/zip 0

Title การปลูกถั่วเขียว
Abstract/Summary ถั่วเขียวเป็นพืชไร่ที่มีอายุสั้นเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย สามารถปลูกได้ตลอดปี คือ ฤดูแล้งหลังการทำนาปี ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝนหลังเก็บเกี่ยวพืชไร่หลักเช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปอ เป็นต้น พื้นที่ปลูกถั่วเขียวในแต่ละปี ประมาณ 3 ล้านไร่ และ 3 ใน 4 เป็นพื้นที่ปลูกถั่วเขียวผิวมัน
Keyword(s) การปลูกถั่วเขียว
Publisher โรงเรียนในฝัน
Date 2011-09-27
Research Fields, Courses and Disciplines 030 ?????????????????????????? ?????????
 
Created: Tue, 27 Sep 2011, 13:46:42 ICT by staff  -  Detailed History